top of page
ADVIES-OPDRACHTEN

ORGANISATIE-ONTWIKKELING

De gemeentelijke organisatie wordt geconfronteerd met grote ambities, nieuwe taken en een krimp van de formatie. Er is behoefte aan versterking van de strategische sturing in aansluiting op de eerder omarmde filosofie van de 'taakvolwassen medewerker'.

Begeleiding van het proces van Organisatie-Ontwikkeling. Ontwikkeling organisatievisie. Klankbordrol voor management en trekkers diverse deelopdrachten. Begeleiding afstemming MT en college.

BEGELEIDING SAMENWERKING VENRAY - GENNEP

De gemeenten Gennep en Venray zoeken ambtelijke samenwerking waar dat schaal of kwaliteitsvoordelen op kan leveren. Begeleiding bij het ontwikkelen van een samenwerkingsformule en het selecteren van geschikte onderwerpen.

BESTUURLIJKE AMBTELIJKE SAMENWERKING

Bezinning op aard en verloop van bestuurlijk ambtelijke relaties in de context van de extern gerichte organisatiefilosofie.

(juni - augustus 2014)

2012 - 2015

Regio Twente

ADVISERING REGIONALE SAMENWERKING

Bijdragen aan een nieuwe strategie voor de samenwerking, gegeven het vervallen van de WGR+-status en de tegelijkertijd toenemende behoefte aan vrijwillige samenwerking.

Adviseur en penvoerder van het stuurgroeprapport 'Samenwerken doen we zelf', over oprichting Twentebedrijf, nieuwe opzet Portefeuillehoudersoverleg en een Twenteraad.

 

Begeleiding bestuurlijke conferenties (2013). Begeleiding Dagelijks Bestuur (2013) en Stuurgroep Heroriëntatie (2014-2015) en Kring van gemeentesecretarissen (2014-2015).

2013 - 2014

Liemerse gemeenten

ONDERZOEK NAAR TWEE HERINDELINGSVARIANTEN

De gemeenteraden van Westervoort, Duiven, Zevenaar en Rijnwaarden hebben gevraagd twee varianten voor gemeentelijke herindeling uit te werken: twee fusies van ieder twee gemeenten of één fusie van alle vier. Met behulp van vernieuwende werkvormen worden de voor- en nadelen van deze varianten in kaart gebracht, ten behoeve van besluitvorming door de vier gemeenteraden.

BEGELEIDING ONTWIKKELING SAMENWERKING

Nu herindeling na de verkiezingen niet op de agenda staat, is een hernieuwde bezinning nodig op de onderwerpen, organisatie en sturing van de intergemeentelijke taakuitvoering. Begeleiding van gemeentesecretarissen en de vier MT's in deze ontwikkeling.

Klankbordrol bij ontwikkeling ambtelijke fusie voor de gemeenten Westervoort en Duiven (per 2018).

2014

Gemeente Nijmegen

ANALYSE WERKPROCESSEN ROND DIJKTERUGLEGGING

i-LENT

Vanwege waterveiligheid is bij het dorp Lent een bypass in de Waal gerealiseerd, waardoor een nieuw eiland tegenover de Waalkade ontstaat. Het was een meerjarig miljoenenproject door Nijmegen getrokken in opdracht van Rijkswaterstaat en met inschakeling van een aanneemcombinatie.

Analyse van (wrijvingen in) het samenwerkingsproces tussen de projectorganisatie en de bevoegd gezag-rol (vergunningverlening en handhaving).

2014

Gemeente Dordrecht

INFORMATEUR

Leiden van het informatieproces en adviseren over de samenstelling van de nieuwe coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014: Beter voor Dordt, CDA, VVD en CU-SGP.

2013

Twentse gemeenten

INTERVENTIE-ONDERZOEK REGIONALE UITVOERINGSDIENST-TWENTE 

Advies over de vormgeving en bemensing van de Netwerk-RUD in Twente. Herorientatie op de formule nadat de positie van de directeur binnen enkele maanden ter discussie was gekomen.

2013

Provincie Gelderland

EVALUATIE REGIEPROCES OMGEVINGSDIENSTEN 

Op het terrein van vergunningverlening en handhaving zijn de taken van provincies en gemeenten samengebracht in regionale omgevingsdiensten (RUD's). In Gelderland is de regie over dit proces gevoerd door de provincie. Evaluatie van die regierol.

2011 - 2012

Gemeente Borne

REFLECTIE OP ORGANISATIE-ONTWIKKELING

Externe reflectie als periodieke bijdrage aan de ontwikkeling naar een Regie-organisatie.

2012

Regio Food Valley

DOORONTWIKKELING REGIONALE SAMENWERKING

Advies over focus en werkwijzen, naar aanleiding van begeleiding werkconferenties.

2010

Gemeente Nijmegen

ANALYSE EN ADVIES PROJECT HYBRIDE WARMTENET WAALSPRONG 

Analyse van het concept-projectplan, begeleiding van herorientatie op directieniveau en advies over nieuwe opzet van het vervolg van het project.

2010

Gemeente Almelo

FORMATEUR

Leiding geven aan de besprekingen gericht op het vormen van een nieuwe coalitie bestaande uit PvdA, VVD en CDA.

Ondanks politiek gespannen verhoudingen een nieuwe coalitie tot stand helpen brengen, die de gehele collegeperiode (2010-2014) goed heeft gefunctioneerd. 

2009-2010

IPO/VROM

PROGRAMMA DIRECTEUR EXPEDITIE MOOI

Expeditie Mooi was een programma van de gezamenlijke provincies, in het verlengde van het kabinetsprogramma Mooi Nederland. In Expeditie Mooi 2009 zijn een 30-tal professionals op zoek zijn gegaan naar nieuwe antwoorden op de brandende vragen: Hoe kan ruimtelijke kwaliteit worden beschreven? Hoe kunnen provincies effectief bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit?
De bevindingen zijn gepubliceerd in 'Expeditie Mooi, een verkenningstocht'.

In 2010 zijn deze bevindingen door alle provincies gerelateerd aan een actie in hun ruimtelijk kwaliteitsbeleid, veelal in samenwerking met de E.O. Wijers-stichting.

2009-2010

Gemeente Zevenaar

ORGANISATIE ONTWIKKELING

Advisering over directiemodel, organisatie-ontwikkeling en profiel van de gemeentesecretaris. Doorontwikkeling opdrachtrelaties en procesoriëntatie in de organisatie. Toegroeien naar een eenhoofdige directiestructuur.

2007-2010

Gemeente Zutphen

ORGANISATIE ONTWIKKELING 'HUIS VAN DE TOEKOMST'

Begeleiden van het Centrale Managementteam bij het bepalen van de strategie voor de verdere organisatie-ontwikkeling. Adviseren over proces en inhoud van een verandering van de hoofdstructuur, als vervolgstap in een sinds 2004 ingezette organische organisatieontwikkeling. Kanteling naar oriëntatie op klantdomeinen/ hoofdwerkprocessen. Invoering directiemodel.
Dagvoorzitter van ontwerp-driedaagse met 70 medewerkers (maart 2009). Gespreksleiding college en directie, nieuwe rolinvulling (oktober 2009).
Begeleiding werkconferentie versterking werkprocessen (mei 2010).

2009

Rijkswaterstaat

OMGEVINGSANALYSE PROJECT ViA15

Analyse van de 'dynamische politieke omgeving' van het project gericht op doortrekking van de A15 danwel alternatieve maatregelen voor verbetering van de bereikbaarheid van de Stadsregio Arnhem Nijmegen.

2007-2008

Provincie Gelderland

ORGANISATIE-ONTWIKKELING 'GELDERLAND IN BEWEGING'

Inhoudelijk adviseren over taken, opzet en gewenste werkwijzen van het toenmalige domein 'Beleid en Strategie'. Dit domein gaat naast de domeinen Uitvoering, Programmering/ Contractering en Bedrijfsvoering deel uitmaken van een gekantelde, meer extern gerichte provinciale organisatie.

SAMENWERKING PROVINCIE - GEMEENTEN

Begeleiden van twee symposia rond de nieuwe contracten voor het Grote Stedenbeleid, Kleine Stedenbeleid, Regiocontracten en Sleutelprojecten. Adviseren over samenwerking provincie - gemeenten en de vaardigheden rond samenwerking en sturing van grote projecte

DEBRIEFING PROJECT 'HART VAN DIEREN'

Begeleiden van de terugkeer van de projectmanager naar het provinciale projectbureau, nadat de provincie, de gemeente Rheden en ProRail besloten tot voortijdige ontbinding van het project Hart van Dieren.
Wat zijn de specifieke lessen van projectmatig werken in een 'dynamische politieke omgeving' (DPO)? Hoe kunnen projectleiders komen tot een effectieve ondersteuning en/of monitoring van een dynamische politieke omgeving?

2007

Gemeente Rozenburg

TOEKOMSTVISIE

Begeleiding van werkconferentie van de gemeenteraad en met hen formuleren van de kadersstelling voor de te ontwikkelen toekomstvisie voor de gemeente. Strategiekeuze tegen de achtergrond van discussie over bestuurskracht en gemeentelijke herindeling. Samen met bureau VijfAdvies, Amsterdam.

2006-2007

Gemeente Zutphen

BESTURING VAN FORMATIEVRAAGSTUKKEN

Onderzoek van het formatiemanagement. Enerzijds aan de hand van benchmarking (uitbesteed) en anderzijds door analyse van het functioneren van het besturings- en managementconcept binnen de gemeente. Hoe functioneert het integraal management? Hoe draagt dit bij aan het hanteren van bezettingsbeslissingen en de onderlinge verantwoording daarover?
Begeleiden implementatie formatiemanagement, met name binnen de sector Ruimte. Begeleiden van managers bij het nemen van verantwoordelijkheid bij het optimaliseren van organisatie en formatie.

2006

Gemeente Tubbergen

PROGRAMMAMANAGEMENT LANDELIJK GEBIED 

Begeleiden studieconferentie B&W en directie en adviseren over de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van het programma landelijk gebied, met een beoogde investering van € 60 miljoen in de komende 8 jaar.

FUNCTIONEREN GEMEENTERAAD

Begeleiden twee werkconferenties van de gemeenteraad, gericht op verbeterd functioneren van de raad, raadscommissies en individuele raadsleden. Door gezamenlijk succesfactoren te analyseren is een negental concrete verbeterpunten ontwikkeld.

2006

Provincie Gelderland

PROGRAMMA RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGSPROJECTEN

Adviseren over de opzet van een programma ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. Analyse van de benodigde kaders en randvoorwaarden voor het voorspoedig ontwikkelen van deze nieuwe rol van de provincie. Opbouw organisatorische functies, incl functiescheidingen en projectmanagement-concept. Beleidskaders voor participaties, (revolving) investeringen en grondaankopen.

2014 - 2015

Gemeente Hoorn

ORGANISATIE-ONTWIKKELING

De gemeentelijke organisatie wil zich bewuster richten op de veranderende rol van de overheid. Er zijn in de organisatie al goede initiatieven voor interactief probleemoplossend werken. De organisatie wil dit soort voorbeelden doorontwikkelen tot reguliere praktijk met de bijpassende organisatievormen.
Hoorn wil de ontwikkeling zoveel mogelijk integreren in het normale werk met eigen mensen in de concrete praktijksituaties. Ontwerp en begeleiding van organisatie-ontwikkeling als een fijnmazige ondersteuning van de positieve ontwikkelingen in de organisatie.

2013 - 2015

Gemeente Venray

2014 - 2015

Stad en provincie Utrecht

BEGELEIDING SAMENWERKING

Ontwikkelen samenwerkingsformule met programma van gezamenlijke activiteiten en 'rules of engagement' voor overige onderwerpen. Organisatie en begeleiding van Werkateliers voor analyse van slaag- en faalfactoren in de samenwerking en ontwikkeling van een herijkte samenwerkingsformule.

bottom of page